Hoe zou nog zijn met…? Zonnepanelen en subsidies anno 2022

Zonnepanelen en subsidies worden vaak in dezelfde adem vernoemt. Hoewel de overheid de meeste rechtstreekse vormen van subsidie voor de aankoop en installatie van zonnepanelen al even heeft stopgezet; blijft de band toch bestaan in een aantal financieel interessante regelingen. Bovendien geven sommige gemeenten en provincies nog steeds directe subsidies voor de aanleg van nieuwe zonnesystemen.

Door dit soort regelingen blijft u als investeerder in zonnepanelen nog altijd gebaat bij een goede kennis inzake subsidies en financiële steun voor groene stroom. Hieronder bieden we u daarom een stand van zaken en bespreken we welke regelingen zoal gelden anno 2022. Eerst en vooral laten we echter graag zien waarom u helemaal geen subsidies nodig hebt om uw investering in zonnepanelen te laten renderen.

Klaar voor een Zongeschikt zonnesysteem?

Dan hoeft u zich ook over de subsidieregelingen geen zorgen te maken. Wij regelen alles, zowel voor particuliere als voor zakelijke klanten: van aanvraag over realisatie tot verzekeringen. Onze vakmensen worden daarvoor opgeleid volgens de hoogste kwaliteitsrichtlijnen en creëerden een unieke werkwijze. Zo verzekeren wij u van een veilige installatie, die aan alle geldende eisen voldoet. Voor eender welk dak. In eender welke context.

Contacteer ons dus gerust met al uw vragen. Wij leveren altijd professioneel advies en bieden u desgewenst een technische schouwing ter plaatse aan, inclusief offerte en persoonlijk rendementsplan. Geheel gratis. Geheel vrijblijvend.

Zonnepanelen zonder subsidies

In de beginjaren van de zonne-energie waren subsidies interessant om gebruikers te overtuigen om de overstap naar zonnepanelen te wagen. Ze drukten de aankoopkosten, waardoor de aanvankelijke investering behapbaar werd en risico’s geminimaliseerd werden.

Ondertussen hebben zonnesystemen hun waarde echter bewezen. Bovendien staat de techniek niet stil. De kwaliteit en levensduur stijgen terwijl kosten dalen. Reken daarbij de stijgende energieprijzen en het is niet moeilijk te begrijpen hoe een investering in zonnepanelen al snel winsten oplevert, ook zonder subsidies. De lagere prijs en betere kwaliteit zorgen voor een grotere haalbaarheid en een kortere terugverdientijd. De langere levensduur zorgt voor meer winstjaren. De stijgende energieprijs zorgt voor grotere winsten. Het feit dat die groene klok nog maar moeilijk terug te draaien valt, maakt uw investering in zonnepanelen momenteel misschien wel lucratiever dan ooit.

Prijs Zonnepanelen
Zonnepanelen Van Glas

Zonnepanelen als energieleveranciers

Nu de sector zichzelf rendabel heeft gemaakt, verschuift ook de focus van de subsidiënt. Die beoogt nu vooral een zo kort mogelijke terugverdientijd, idealiter van 7 jaar. Daarnaast worden gebruikers vooral gestimuleerd om met hun groene stroom ook bij te dragen aan de verduurzaming van het noodlijdende, Nederlandse energienet. Eigenaars van zonnepanelen zijn ondernemers geworden, meer bepaald energieleveranciers. In die hoedanigheid genieten ze van best nog wat ondersteunende maatregelen.

Zonnepanelen en btw

Een eerste van die maatregelen is de btw-teruggave op de aankoop en plaatsing van uw zonnesysteem. Als ondernemer kunt u die 21% btw immers recupereren bij de Belastingdienst. Al naargelang de grootte van uw investering houdt men enkel een bepaald forfait af van de terugbetaling. Uw regeling start met het invullen van het formulier “Opgaaf Zonnepaneelhouders”.

Geïntegreerde Zonnepanelen Investering

Subsidies voor ondernemers

Bent u ook in het dagelijks leven een ondernemer, dan bent u potentieel ook een grotere energieleverancier. Deze “grootverbruikers” genieten momenteel bijzondere aandacht via het programma voor de Stimulering van Duurzame Energieproductie (SDE++). Met het oog op CO2-reductie wil dit initiatief van het Ministerie van Economische Zaken grootverbruikers stimuleren om over te schakelen op groene stroom. Het uitgekeerde subsidiebedrag is dan ook afhankelijk van de vermeden CO2-uitstoot. Daarbij wordt dan nog een onderscheid gemaakt tussen 2 stroomketens, netlevering en niet-netlevering of eigen gebruik. De tweede categorie biedt een groter financieel voordeel. Het correctiebedrag ligt hier met name hoger omdat u als gebruiker geen energiebelasting, opslag- of transportkosten moet betalen.

U kunt uw SDE++ aanvraag jaarlijks indienen. De subsidie voor zonnepanelen geldt daarbij voor fotovoltaïsche panelen (zon-PV) met een piekvermogen vanaf 15 kWp. Installaties met een vermogen vanaf 1 MW moeten een haalbaarheidsstudie in het dossier opnemen; en soms hebt u vergunningen nodig om de betreffende installatie te mogen plaatsen.

Overigens kunt u ook als particulier een SDE++ aanvraag indienen — u bent immers ook een energieondernemer. De centrale vereiste is dat u bent aangesloten op het elektriciteitsnet via een zogeheten grootverbruikersaansluiting. Opgelet: grootgebruikers genieten niet van de salderingsregeling (zie hieronder).

ISDE subsidie

Bent u geen grootgebruiker, maar wel een ondernemer; dan kunnen uw zonnepanelen een Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) krijgen. Deze regeling is vooral gericht op kmo’s. In 2022 bedraagt het budget voor windturbines en zonnepanelen hier 30 miljoen euro; en de subsidie loopt nog tot in 2030. Per kilowatt gezamenlijk piekvermogen krijgt u 125 €.

Om in aanmerking te komen voor de ISDE bent u een rechtspersoon. Uw installatie heeft een vermogen van maximaal 15 kWp en wordt aangesloten op het net via een kleinverbruikersaansluiting. In het jaar voorafgaand aan de aanvraag moet u minimaal 50000 kWh hebben verbruikt. U moet de installatie laten plaatsen door een professional, die u deels betaalt met het subsidiebedrag. U moet de subsidie dus aanvragen voor u een overeenkomst sluit met de leverancier van de zonnepanelen.

Subsidie-hand
Zonnepanelen Op Pvc Dak

Subsidies voor particulieren

Tot slot hebt u ook als “pure” particulier nog pistes om uw investering in zonnepanelen te ondersteunen. Rechtstreekse subsidies vindt u dan met name nog terug op het provinciale en gemeentelijke beleidsniveau. Het hangt dus af van uw locatie of u hiervoor in aanmerking komt. Dit kunt u controleren op de sites van uw gemeente en provincie.

Daarnaast worden er momenteel 2 belangrijke financiële duwtjes in de rug gegeven, te weten de energiespaarlening en de salderingsregeling.

 

 

Met een energiespaarlening leent u geld voor de uitvoering van energiebesparende aanpassingen aan uw huis. De leenvoorwaarden zijn bijzonder interessant en u kunt er eenvoudig aan voldoen met de besparing op uw energiefactuur. Zo subsidiëren uw zonnepanelen als het ware zichzelf.

De salderingsregeling biedt u een vergoeding wanneer u de meerproductie van uw installatie terug levert aan het net. Het kan gezien worden als een extra impuls en als een vangnet voor die momenten waarop uw installatie minder productief is.

..... ..... .....
..... ..... .....
...... ......